TS 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Eleştirel Düşünme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 221
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kritik düşünme becerisi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eleştirel düşünmeyi ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Eleştirel düşünme strandartlarını tanımlayabilecektir.
  • Sorunları tanımlayarak, nedenlerini sıralayabilecektir.
  • Kendi duygu ve düşüncelerini eleştirel düşünme sistematiği içerisinde sunabilecektir.
  • Günlük hayatta karşılaştığı argümanların varsa tutarsızlıklarını analiz edebilecek yöntemleri uygulayabilecektir.
Tanımı Eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin boyutları, eleştirel düşünme stratejilerinin duyuşsal ve bilişsel boyutları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Eleştirel Düşünmeye Giriş
2 Eleştirel Düşünme Neden Önemlidir? Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Giriş: xxi-xxxiv
3 Eleştirel Düşüncenin Boyutları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 57-90
4 Eleştirel Düşünme Standartları Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 91-122
5 Eleştirel Düşünmeye Yönelten Sorular Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 123-151
6 Düşünmenin Bileşenleri Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. ss. 153-186
7 Problem Çözme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 197-222
8 Arasınav
9 Eleştirel Okuma Eleştirel Dinleme Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss 25-70
10 Mantıklı ve Mantıksız Düşünme Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss.223-260
11 Stratejik Düşünme I Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 367-381
12 Stratejik Düşünme II Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık, ss.383-399
13 Örnek olay, Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 99-129
14 Örnek olay, Tartışma Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık. Ss. 99-129
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Genel Değerlendirme

 

Dersin Kitabı 1. Paul Richard, Elder Lında, Kritik Düşünce, (2013) Ankara: Nobel Yayıncılık. 2. Aytan, Necmi, Yaratıcı Okuma, (2015), Ankara: Nobel Yayıncılık
Diğer Kaynaklar 1. S. Sadi SEFEROGLU. CenkAKBIYIK / H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education). 30 (2006) 193-200 2. Eleştirel Düşünme, Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz, Erg Eğitim Reformu Girişimi, 2008, Sabancı Üniversitesi 3. Kurnaz, Ahmet, Eleştirel Düşünme Öğretimi Etkinlikleri , Planlama - Uygulama ve Değerlendirme, (2011) Konya: Eğitim Kitabevi 4. Nosich M. Gerald, Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi, Çev. Aybek Birsel, (2000) Ankara: Anı Yayıncılık 5. Aybek Birsel, Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, (2010) Adana: Nobel Kitabevi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest