TS 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 210
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Kalite, ISO 9000 Standartları, Toplam Kalite Yönetimi(TKY) ve Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin verilmesi ve ilgili dokümanların oluşturulması, kaydı, izlenmesi, saklanmasına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Nihai amaç, kalite bilinci oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • TKY ve Kalite Kavramını tanımlayabilecek,
  • Kalite anlayışı ile problemleri analiz edebilecek ve standartlara uygun çözümler üretebilecek,
  • ISO 9000 Standartlarını tanımlayabilecek
  • SKS Hastane Kalite boyutlarını tanımlayabilecek
  • İşi ile ilgili dokümanı kalite standartlarına uygun hazırlayabilecek,
  • İlgili kalite dokümanlarına ulaşabilecektir.
Tanımı Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve İlgili Kavramların Tanıtılması ve Gelişimi//Toplam Kalite Yönetimi ve Gelişimi//TKY Gerekleri// TKY Önündeki Engeller//TKY' de Eğitim ve Deming'in İlkeleri// Kalite Yönetiminde İstatistiki Araç ve Teknikler//Kalite Standartları-ISO 9000-//Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması, “SKS-Hastane 5. Versiyonu”ndaki Kalite ve Akreditasyon Standartları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramının Tanımları Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:15-40
2 Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve İlgili Kavramların Tanıtılması Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:45-65
3 Toplam Kalite Yönetimi ve Gelişimi ve Öncüleri Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:45-65
4 TKY Gerekleri ve TKY'nin Önündeki Engeller Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:135-156; 115-120
5 TKY' de Eğitim ve Deming'in İlkeleri Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:161-173
6 Kalite Yönetiminde İstatistiki Araç ve Teknikler Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:175-195
7 Kalite Yönetiminde Diğer İstatistiki Araç ve Teknikler Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:207-226
8 ARA SINAV
9 Kalite Standartları-ISO 9000 Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:279-306
10 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması//SKS Kurumsal Hizmetler Boyutu// Ödev: Öğrencilerin alanları ile ilgili Prosedür, Talimat, Form, Lste ve Plan Örneği Hazırlaması SKS Hastane Sayfa:1-33; 64-111
11 SKS Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler SKS Hastane Sayfa:116-137
12 SKS Sağlık Hizmetleri SKS Hastane Sayfa: 146-319
13 SKS Destek Hizmetler SKS Hastane Sayfa: 330-379
14 Gösterge Yönetimi SKS Hastane Sayfa: 382-395
15 FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Doç. Dr. Halis, M.(2013).Toplam Kalite Yönetimi,2. Baskı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2015). SKS-Hastane 5. Versiyonu, Ankara. 1. Baskı
Diğer Kaynaklar Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2011).1. HKS Okulu Ders Notları, Ankara, 2. Baskı

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
69

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest