TS 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 210
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kalite, ISO 9000 Standartları, Toplam Kalite Yönetimi(TKY) ve Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin verilmesi ve ilgili dokümanların oluşturulması, kaydı, izlenmesi, saklanmasına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Nihai amaç, kalite bilinci oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • TKY ve Kalite kavramını tanımlayabilir
  • Kalite anlayışı ile problemleri analiz edebilİr ve standartlara uygun çözümler üretebilir
  • ISO 9000 Standartlarını tanımlayabilir
  • SKS Hastane Kalite boyutlarını tanımlayabilir
  • İşi ile ilgili dokümanı kalite standartlarına uygun hazırlayabilir
Ders Tanımı Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve İlgili Kavramların Tanıtılması ve Gelişimi//Toplam Kalite Yönetimi ve Gelişimi//TKY Gerekleri// TKY Önündeki Engeller//TKY' de Eğitim ve Deming'in İlkeleri// Kalite Yönetiminde İstatistiki Araç ve Teknikler//Kalite Standartları-ISO 9000-//Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması, “SKS-Hastane 5. Versiyonu”ndaki Kalite ve Akreditasyon Standartları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavramının Tanımları Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:15-40
2 Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve İlgili Kavramların Tanıtılması Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:45-65
3 Toplam Kalite Yönetimi ve Gelişimi ve Öncüleri Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:45-65
4 TKY Gerekleri ve TKY'nin Önündeki Engeller Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:135-156; 115-120
5 TKY' de Eğitim ve Deming'in İlkeleri Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:161-173
6 Kalite Yönetiminde İstatistiki Araç ve Teknikler Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:175-195
7 Örgütsel İletişim Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Sayfa: 157-196//231-251
8 ARA SINAV
9 İletişimin kalitesini etkileyen engeller ve bu engellerin giderilmesi İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi Sayfa: 35-39.
10 Kalite Standartları-ISO 9000// Kalite Dokümantasyonu Toplam Kalite Yönetimi Sayfa:279-306
11 Sağlık Hizmetlerinde Kalite(SKS) Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması// Ödev: Öğrencilerin alanları ile ilgili Prosedür, Talimat, Form, Liste ve Plan Örneği Hazırlaması SKS Hastane Sayfa:1-33
12 SKS SKS Kurumsal Hizmetler Boyutu//Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, SKS Hastane Sayfa:64-111// 116-137// 146-319
13 SKS Sağlık Hizmetleri//Destek Hizmetler,Gösterge Yönetimi SKS Hastane Sayfa: 330-379// 382-395
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 FİNAL SINAVI
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Doç. Dr. Halis, M.(2013).Toplam Kalite Yönetimi,2. Baskı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2015). SKS-Hastane 5. Versiyonu, Ankara. 1. Baskı

ELGÜNLER, Tuğçe Çedikçi , FENER, Tuğba Çedikçi . "İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 1 / 1 (July 2014): 35-39.  http://dergipark.gov.tr/tojdac/issue/13006/156714

Büro Yönetimi ve İletişi Teknikleri

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı (2011).1. HKS Okulu Ders Notları, Ankara, 2. Baskı

ELGÜNLER, Tuğçe Çedikçi , FENER, Tuğba Çedikçi . "İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 1 / 1 (July 2014): 35-39.  http://dergipark.gov.tr/tojdac/issue/13006/156714

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
13
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
75

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest