TS 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 205
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere temel etik değerler ve mesleği ile ilişkili etik davranış özellikleri konusunda farkındalık kazandırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir.
  • Temel etik ilkeleri açıklayabilir.
  • Etik teorileri açıklayabilir.
  • Mesleki etik ilkelerine uymak için yapılması gerekenleri sıralayabilir.
  • Sağlık hizmetleri meslek etiği ilkelerini açıklayabilir.
Ders Tanımı Bu ders; etik, ahlak kavramlarının tanımı ve meslek etiğine giriş, etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik kuramları, meslek etiği ilkeleri, adalet, erdem, dürüstlük, insan hakları, ötekilere saygı, mahremiyet, etik dışı davranışlar, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Etik ve Meslek Etiğine Giriş Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu .s.s. 1-14.
2 Etik, ahlak ve meslek etiği kavramları Pieper Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları. S.s.30-60. Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 1-26
3 Etik kuramları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
4 Etik kuramları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
5 Evrensel Etik İlkeler Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 111-121.
6 Evrensel Etik İlkeler Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 67-72
7 İnsan Hakları ve Hasta Hakları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 39-52
8 ARA SINAV
9 Meslek Etiği Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 77-110
10 Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği İlkeleri Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. S.s. 77-110
11 Sağlık Hizmetlerinde Meslek Etiği İlkeleri Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 27-52
12 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 105-126 Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, s.s. 93-115
13 Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. S.s. 35-37
14 Olgu Tartışma Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu .s.s. 1-14.
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı • Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Ankara:2009, Türkiye Felsefe Kurumu. • Pieper Annemarie, Etiğe Giriş, İstanbul: 2012, Ayrıntı Yayınları. • Kutlu, Hüseyin Ali, Meslek Etiği, Ankara (2013): Nobel. • Kurban, Mustafa ve Özdaşçı Abdullah, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Ankara (2005): Palme Yayıncılık. • Meslek Etiği, Emel Bahar, İstanbul: 2014, Detay Yayıncılık, Eğitim Dizisi, • Kuçuradi, İoanna, Etik, Ankara (2011): Türkiye Felsefe Kurumu • Platon, Sokrates’in Savuması, İstanbul: 2006, Kabalcı Yayınevi. • Nikmomakhos’a Etik, Aristoteles, Ankara: 1998, Ayraç Yayınevi. • Kant, Immanuel, Pratik Aklın Eleştirisi, Ankara: 1994, Türkiye Felsefe Kurumu.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
70

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest