TS 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 204
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kavramlarını anlamaları, sağlık sektörünün içinde bir çalışanı olarak mesleğin risk etmenleri ve bunlardan korunma yolları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık sağlığı tarihçesini açıklayabilecek.
  • İş Sağlığı Epidemiyolojisini tanımlayabilecek
  • İş Güvenliği Uzmanı ile İş Yeri Hekiminin görev, yetki ve sorumluluklarını açıklayabilecek
  • Risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını açıklayabilecek
  • Sağlık çalışanının fiziksel, kimyasal,biyolojik ve ergonomik riskleri açıklayabilecek
  • Sağlık çalışanının psikososyal risklerini açıklayabilecek
Tanımı İş ve sağlık arasındaki ilişki, İş sağlığı açısından sağlık işkoluna bakış: Risk etmenleri, Olası sağlık sorunları, Kazalar, Meslek hastalıkları Temel korunma önlemleri Sağlık çalışanının hakları, sorumlulukları ve ilgili düzenlemeler

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Sağlığı ve Güvenliği tarihçesi
2 Sağlık sektöründe kullanılan tanımlar Ders notları
3 İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları Ders notları
4 İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları Ders notları
5 Risk, tehlike Ders notları
6 Birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramları Ders notları
7 Sağlık çalışanının fiziksel risk faktörleri Ders notları
8 Sağlık çalışanının biyolojik ve kimyasal riskleri Ders notları
9 Arasınav
10 Sağlık çalışanının ergonomik ve psikososyal sorunları Ders notları
11 Vardiya çalışması ve sağlık riskleri Ders notları
12 Hasta ve Çalışan Güvenliği Ders notları
13 Hasta ve çalışan hakları Ders notları
14 Saha gezisi ve genel tekrar Ders notları
15 Saha gezisi ve genel tekrar Ders notları
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Hekimliği Hazırlık Kılavuzu, 2014, Yargı Yayınları Prof.Dr. Nazmi BİLİR, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2004.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
17
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest