TS 107 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranış Bilimleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 107
Güz/Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsan davranışının temel özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Kültür ve kültür değişme süreçlerini açıklayabilecektir.
  • İnsanların öğrenme, güdülenme ve algılama gibi süreçlerinin nasıl işlediğini tanımlayabilecektir..
  • Kişilik ve kişilik kuramlarını açıklayabilecektir.
  • Sosyal yaşam içinde bireylerin sergilediği davranış problemlerini açıklayabilecektir.
  • Stresle başa çıkma yöntemlerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders; Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, duyum ve algılama, öğrenme, güdülenme ve heyecan, kişilik ve kişilik kuramları, davranış bozuklukları, stres ve stresle başa çıkma konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.13-21
2 Kültür ve Kültürel Değişme Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.23-50
3 Sosyal Etki ve Uyma Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4 Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.65-81
5 Öğrenme T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 65-92 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 140-167
6 Duyum ve Algılama T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 128-148 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 201-226
7 Düşünme ve Problem Çözme T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 171-220 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 229-286
8 ARA SINAV
9 Güdülenme ve Heyecan T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi. S.s. 285-304 Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi. S.s. 403-430
10 Kişilik ve Benlik Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
11 Kişilik Kuramları Güney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
12 Kişilik Kuramları Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.183-200
13 Davranış Bozuklukları Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.299-313
14 Stres ve Stresle Başa Çıkma Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınlarıs.315-350
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı • T. Morgan, Clifford, Çevirenler: Karakaş Sibel ve Eski Rüzkan, Psikolojiye Giriş, Konya (2013), Eğitim Yayınevi • Cüceloğlu Doğan, İnsan ve Davranışı, İstanbul (2006): Remzi Kitabevi • Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi • Davranış Bilimleri, Feyzullah Eroğlu, İstanbul: 2009, Beta Basın Yayım. • Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara: 2000, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Salih Güney, Ankara: 2011, Nobel Yayın Dağıtım. • Davranış Bilimleri, Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara: 2008, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Öznur Yüksel, İstanbul: 2006, Gazi Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai coştur, Ankara: 2012, Siyasal Kitabevi. • Davranış Bilimleri, Yıldız Dilek Ertürk, İstanbul: 2013, Kutup Yıldızı Yayınları. 2. Onur Bekir, Gelişim Psikolojisi, Ankara (2006): İmge Kitabevi
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
16
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest