TS 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 104
Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri sunan kişiler, sağlık hizmeti sunumunun doğası gereği çok sayıda insanla ve çoğunlukla stresli koşullarda iletişim kurarlar. Bu ders sağlık hizmet sunucularına doğru ve etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişim sürecinin yapısını ve temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Sözlü ve sözsüz iletişimin temel özelliklerini tanımlayabilir.
  • Etkin konuşma ve dinleme becerilerinin özelliklerini tanımlayabilir.
  • Empatinin iletişimdeki önemini açıklayabilir.
  • Farklı yaş grupları ve farklı hasta grupları ile etkili iletişimin özelliklerini açıklayabilir.
Tanımı Bu ders; açık iletişim kurma, sözlü-sözsüz iletişim, beden dili, jest ve mimikler, empati, etkin dinleme, asertivite, kişilerarasi iletişim ve etik ilkeler konularini içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, iletişim dersine giriş Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.1-23
2 Sağlık hizmetlerinde iletişimin önemi Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık.
3 Sözlü iletişim Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.27-32
4 Yazılı iletişim ve sosyal medya Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.51-68
5 Sözsüz iletişim ve beden dili Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.71-96
6 Etkin dinleme ve konuşma Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.32-48
7 Kişisel ve toplumsal açıdan empati Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.161-181 Film “Benim Çocuğum”
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hasta ve hasta yakınları ile iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
10 Hasta ile iletişim / Patch Adams film izlemi ve tartışma
11 Farklı yaş gruplarıyla iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
12 Farklı hasta gruplarıyla iletişim Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. S.s.62-67
13 İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2016):Detay Yayıncılık. S.s.185-206
14 Hasta ile iletişim / Can Dostum film izlemi ve tartışma
15 Genel tekrar
16 final sınavı

 

Dersin Kitabı • Zıllıoğlu Merih, İletişim Nedir?, İstanbul (2010): Cem yayınevi • Oskay, Ünsal, İletişimin Abc’si, İstanbul (2015): Inkılap • Acar, Nilüfer Voltan, İnsan İlişkileri, İletişim, Ankara (2013): Nobel • Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012): Detay Yayıncılık. • Ergin, Akif, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Ankara (2011): Anı Yayıncılık. • Işık, Metin, İletişim ve Etik, Konya (2014): Eğitim Yayınevi. • MEB Yayınları, Sağlıkta İletişim, Ankara (2011) • Telman N., Ünsal P. İnsan İlişkilerinde İletişim, Epsilon Yayınları,2009. • Matthew Mc Cay, Patrick Fenning, Martha Davis. Çeviren: Özgür Gelbal. İletişim Becerileri. HYB Yayınları, 2009
Diğer Kaynaklar

  • Demir, Yüksel, Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı İletişim (2016): Nobel Yayıncılık

Öğretim elemanı tarafından düzenlenecek notlar ve diğer kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest