TDS 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Yazışma Teknikleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 212
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin iş yaşamında etkili anlatım ve doğru yazı yazma tekniklerinin önemini kavramaları; biçim ve içerik kurallarına uygun mesleki yazıları (resmi, özel, iş yazıları) doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders sonucunda öğrenciler, ////1. İş yaşamında yazılı iletişimin önemini ve özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • 3. İş yaşamında karşılaşabileceği yazışma türlerini ve tekniklerini uygulayabilecektir.
  • 3. Resmi, özel ve iş yazılarını biçim ve içerik açısından sınıflandırabilecektir
  • 3. 2. yaşamında karşılaşabileceği yazışma türlerini ve tekniklerini uygulayabilecektir.
  • 2. yaşamında karşılaşabileceği yazışma türlerini ve tekniklerini uygulayabilecektir.
  • 4. Resmi, özel ve iş yazılarını biçem, içerik ve protokol kurallarına uygun hazırlayabilecektir.
  • 5. Gelen bir yazıya kurallara uygun şekilde yanıt verebilecektir.
  • 6. Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kurumsal iletişimde kullanılan yazı türleri; ülkemizde yazışmalarla ilgili yasal mevzuat; resmi yazılar (dilekçe, tutanak, resmi yazı, rapor vb); özel yazılar (afiş, ilan, duyuru, davetiye); gelen-giden evrak kaydı,gelen yazılara yanıt verme, yazışmalarda protokol ilkeleri konularını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Resmi Yazışmalar Dilekçe hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 9-13
2 Resmi Yazışmalar Tutanak, tutanak türleri ve tutanak hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.15-20
3 Resmi Yazışmalar Diğer resmi yazı türleri (sözleşme, şartname, vekaletname) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.18-25
4 Resmi Yazışmalar Resmi yazışma kuralları ve resmi yazı Biçim ve İçerik Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5 Resmi Yazışmalar Resmi yazışma kuralları ve resmi yazı Günlü, acil, ivedi yazılar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6 Resmi Yazışmalar Resmi Yazıların gönderimi, zarf hazırlama Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45 Resmi Yazısmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7 Resmi Yazışmalar Gelen Yazılara Yanıt Yazma Süreci Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.29-45
8 Resmi Yazışmalar Memorandum, Karar Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.47-51
9 Ara Sınav
10 Raporlama Rapor türleri, Rapor Yazma Süreci Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.52-63
11 Özel Yazılar (Davetiye, ilan, duyuru metni , afiş hazırlama) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf.65-74
12 Özel Yazılar (Davetiye, ilan, duyuru metni , afiş hazırlama) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 65-74
13 Gelen Giden Evrak Kaydı Sağlık Hizmetleri Sekreterliği, Yazı Çeşitleri, Megep Yayınları, 2011, sf. 65-74
14 Yazılı İletişimde Protokol Kuralları İş Ortamında Protokol Kuralları, sf. 68-76
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2011), Mesleki Yazışma Teknikleri-I Ders Notları, Bursa// Uludağ Üniversitesi, Ceylan, F.(2013), Mesleki Yazışma Teknikleri-II Ders Notları, Bursa//Altinöz, M. ve Parıldar, C.(2007), Ankara, 2. Baskı//MEB(2011), Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Yazı Çeşitleri, Ankara, TDK Web Sitesi//“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Önerilen Okumalar/Materyaller

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı(2011). Sağlıkta İletişim(90KG00018), Ankara

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
13
Final Sınavı
1
18
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest