TDS 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 208
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin, sağlık kuruluşlarının ve mesleki imaj ve itibarının oluşturulması ve sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler kavramını, diğer alanlarla ilişkilerini, örgüt içindeki yeri ve önemini kavramaları; mesleklerinin yürütülmesinde halkla ilişkilerin yerini ve önemini kavramaları, çeşitli halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayabilecek ve uygulayabilecek bilgi ve beceriyi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • 1. Halkla İlişkiler kavramını, örgütlenmesini ve faaliyetlerini tanımlayabilecektir.
 • 2. Halkla ilişkilerin iş yaşamındaki önemini ve rolünü açıklayabilecektir.
 • 3. Kurumsal itibar sağlamada sağlık teknikerlerinin halkla ilişkiler açısından sorumluluğunu açıklayabilecektir.
 • 4. Basınla ilişkilerin yürütülmesi, kurum/meslek tanıtımına yönelik faaliyetler, sponsorluk işlemleri gibi konularda organizasyon becerisi geliştirebilecektir.
 • 5. Halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında kriz yönetimini, kurum imajını zedeleyebilecek durumlarda karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini açıklayabilecektir.
 • 6. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim biçem ve tekniklerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin gelişimi ve benimsenmesi, halkla ilişkiler metodları, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde kamuoyu ve hedef kitle, halkla ilişkilerin sağlık örgütü içindeki yeri, halkla ilişkiler kampanyaları, iş yaşamında sosyal davranış ve prokol kuralları konularını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkla İlişkiler İle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişimi Dersin amaç ve hedefleri Halkla ilişkilerin tanımı ve özellikleri Dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişim süreci Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin gelişim süreci Sağlık hizmetlerinde halka İlişkiler uygulamalarını zorunlu kılan etmenler ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 5-9
2 Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Diğer Alanlar Halkla ilişkiler ve iletişim Halkla ilişkiler ve reklam Halkla ilişkiler ve propaganda Halkla ilişkiler ve pazarlama Halkla ilişkiler ve insan kaynakları ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 9-13
3 Halkla İlişkilerin Temel Amaç, İşlev ve İlkeleri Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerin amaçları Yönetim, iletişim ve kamuoyu ile ilgili işlevleri Halkla ilişkiler mesleğinin temel ilkeleri Halkla ilişkiler ve etik düzenlemeler ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 14-18
4 Halkla İlişkiler Kavramının Sınıflandırması Halkla ilişkilerin sınıflandırılması Kurumsal halkla ilişkiler Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler Pro-aktif halkla ilişkiler, amacı, faydaları Re-aktif halkla ilişkiler, amacı, faydaları ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 19-25
5 Halkla İlişkilerin Biriminin Örgütlenmesi Halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi Kurum içi - kurum dışı örgütlenme Halkla ilişkiler birimin örgüt organizasyonundaki yeri Sağlık kuruluşlarında örgütlenme ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 25-32
6 Halkla İlişkiler Görevlilerinin Genel Özellikleri ve Görevleri Halkla ilişkiler yöneticisinin nitelikleri, sorumlulukları ve görevleri Halkla ilişkiler birimi çalışanlarında bulunması gerekli özellikler Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkilerde Sağlık Personelinin Rolü Halkla ilişkiler ve sağlık personelinin hizmetleri ve yetki alanı Kurumun ve yöneticinin imajının korunmasında sağlık personelinin rolü Sağlık personelinin halkla ilişkiler açısından sahip olması gereken nitelikler, sorumlulukları(duyarlılık eğitimi, zaman yönetimi, etkili yazma ve konuşma, dinleme, temsil fonksiyonu, inisiyatif kullanabilme, ikna becerisi vb) Halkla ilişkiler biriminin fiziksel donanımına ilişkin özellikler ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 35-43
7 Ara Sınav
8 Halkla İlişkiler Uygulamalarında Hedef Kitle Halkla ilişkiler ve kamuoyu Hedef kitlenin belirlenmesinin önemi Kurum içi hedef kitle Kurum dışı hedef kitle Hedef kitle açısından faaliyetlerin planlanması ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 45-51
9 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Süreci Halkla ilişkiler strateji ve taktikleri Halkla ilişkiler sürecinin aşamaları Araştırma-planlama-bütçeleme-uygulama-değerlendirme Örnek tanıtım kampanyası ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 52-59
10 Halkla İlişkiler Faaliyetleri 1 Tanıma Tanıtma Lobicilik Sponsorluk ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 61-71
11 Halkla İlişkiler Faaliyetleri 2 Kriz yönetimi İtibar yönetimi: kurum kimliği-kurum kültürü-kurum imajı ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 72-79
12 Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler Basılı araçlar Sözlü araçlar Görsel işitsel araçlar Diğer araçlar (sağlık kurumlarında hasta/çalışan şikayetlerinin alınması, değerlendirmesi) Medya ile ilişkiler Basın protokol listesi oluşturma, basın bülteni hazırlama Basın toplantısı düzenleme Gazete kupürü derleme, kurumsal reklam kupürü derleme Hastane hizmetleri tanıtım broşürü, el kitabı hazırlanması ISBN:975-7313-74-2 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: 81-87
13 İş Yaşamında Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları Ödev Sunumları ISBN:825-5418-24-7 2 Protokol Yönetimi:12-78
14 İş Yaşamında Sosyal Davranış ve Protokol Kuralları Ödev Sunumları ISBN:825-5418-24-7 Protokol Yönetimi:12-78
15 Dersin gözden geçirilmesi Ödev Sunumları
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Doç. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, 2001, Gazi Kitabevi Yatkın A. Yatkın Ü.N.(2010), Halkla İlişkiler ve İletişim, Ankara, 3. Baskı,Bilgin L.(2008), Halkla İlişkiler, İstanbu, 1. Baskı

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. Meslek Yüksekokulları İçin Halkla İlişkiler, Murat Sezgin, 2007, Yücemedya
 2. İletişim ve Halkla İlişkiler, Yard. Doç. Dr. İlker Bıçakçı, 1998, MediaCat Yayınları
 3. Kişisel İmaj, Yard. Doç. Dr. Müjde Ker Dinçer, 2001, Alfa Yayınları
 4. Olumlu İmaj Yaratmak Halka İlişkiler, Lale Bilgin, 2008,  Kum Saati Yayınları
 5. Sağlık Hizmetlerinde Halkla ilişkiler ve Hastayla Etkili İletişim, Ayhan Uludağ, 2010, Tablet Yayınları
 6. Protokol Yönetimi: Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları, Nihat AYTÜRK, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları
 7. Protokol Bilgisi, Mehmet ALTINÖZ, Hasan TUTAR, Kadir BAYRAKTAR, Nobel Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
14
Final Sınavı
1
16
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest