TDS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 207
Güz
2
4
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin örgütlerin temel girdisi olan insan gücünün örgüt içindeki davranışları, örgütsel iletişimin önemi , örgütsel değişimin yansımaları, stres yönetimi, güdülenme ve örgütsel bağlılık kavramlarına yönelik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır..
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması sistemlerinin uygulama alanlarını tanımlayabilir.
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilir
  • Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
  • Kurumun aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
  • İşlemleri gerçekleştirirken sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alabilecektir.
Ders Tanımı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile ilgili hizmetlerde hedefler, potfolyo kayıtlarındaki olgu analizi, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemleri; tarihsel gelişimi sınıflandırma sistemlerinin amacı sınıflandırma sistemlerinin önemi kullanılan sınıflandırma sistemleri ve özellikleri hastalıkların uluslararası sınıflandırmasının Türkiye’deki kullanımı ICD; ICD hakkında genel bilgiler ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulama Faaliyetlerinin Kayda Geçirildiği Portfolyo Formunun Tanıtımı// //Portfolyo Formundaki Hedeflerin Incelenmesi//Hastane Bürolarında Uygulama Öğrenci Kılavuzu ve Portfolyosu//Klinik Uygulama
2 Örgütsel İletişim //Hastane Bürolarında Uygulama/ Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri//Klinik Uygulama
3 Sağlıkta Kalite Kavramı//Sağlık Hizmetlerinde Kalite(SKS) Yönetimi ile İlgili Kavramların Tanıtılması//Prosedür, Talimat, Form, Liste ve Plan Dokümanlarının Düzenlenmesi SKS Hastane Sayfa:1-33
4 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırma Sistemleri; Tarihsel Gelişimi Sınıflandırma Sistemlerinin Amacı Sınıflandırma Sistemlerinin Önemi// Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
5 ICD Hakkında Genel Bilgiler Ve ICD-8 Öncesi Kullanılan Sınıflamalar //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
6 ICD-8 ve ICD-9 Sınıflandırma Sistemlerinin Temel Özellikleri ve Farkları //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı//Klinik Uygulama
7 Ara Sınav
8 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Hizmetlerinde Kimlik Doğrulama)//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı //Olgu Sunumu: Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Hasta Güvenliğine Etkisi: Hasta Kimlik Doğrulaması//Klinik Uygulama
9 ICD 10 Sisteminin Tanımlanması ICD-10 Sınıflandırma Sistemleri //Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlik Çalışanlari İçin İşçi Sağliğı ve Güvenliği)//Hastane Bürolarında Uygulama ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı// TTB Yayını:Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı ve Güvenliği//Klinik Uygulama
10 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Hizmetleri Sektöründe İnsandışılaştırma)//Hastane Bürolarında Uygulama Makale: Sağlık Hizmetleri Sektöründe Ahlaki Bir Sorun Olarak İnsandışılaştırma//Klinik Uygulama
11 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Hasta İle Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişim)//Hastane Bürolarında Uygulama Makale: Hasta İle Sağlık Çalışanları (Doktor Ve Hemşire) Arasındaki İletişim Sorunları Ve Çözüm Önerileri//Klinik Uygulama
12 Uygulamaların Kaydedildiği Portfolyo Örneklerinin Sunumu ve Olgu Analizi (Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet)//Hastane Bürolarında Uygulama Derleme: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Etkileyen Sosyo-Kültürel Etmenler//Klinik Uygulama
13 Dersin Gözden Geçirilmesi//Hastane Bürolarında Uygulama Klinik Uygulama
14 Portfolyo Sunumu//Hastane Bürolarında Uygulama Klinik Uygulama
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

1. Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969

2. ICD-10 Hacettepe Üniversitesi Sınıflandırma Kitapçığı 

3.Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

Önerilen Okumalar/Materyaller

3. Artukoğlu A., Kaplan A., Yılmaz A., Tıbbi Dokümantasyon, Ankara, 2002. 4. Sümbüloğlu K., Çelebioğlu, T., Sağlık İstatistiği, Ankara, 1995.

5. ICD-9 CM Demircan A., Tıbbi Dokümantasyon, Tokat, 1996.

6. Aile Hekimliği Türkiye Modeli, Sağlık Bakanlığı, 2004

7. Balcı, A.E, Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşivler, İzmir, 2001.

8. PowerPoint sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
60
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest