TDS 103 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 103
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimize, sağlık kavramı, sağlık sistemi, sağlık sisteminin örgütlenmesi, her türlü hastanenin yönetimi, yönetim stratejileri, yeniden yapılandırılmaları, sağlık kurumlarında bilgi sistemi, kalite/insan kaynağı/performans yönetimi hakkında teorik ve pratik bilgi kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık kavramını, sağlığı etkileyen faktörleri, sağlık sistemini, etkili sağlık sisteminin özelliklerini tanımlar
  • Kaliteli hizmet anlayışına uygun olarak sistemdeki ilgili dokümanları oluşturur
  • İş ortamı kaynaklı ve meslek etiği ile ilgili sorunları tanımlar ve problem çözme tekniklerini kullanır
  • Kendi alanı ile ilgili iş sağlığı ve iş güvenliği konu ve kurallarını tanımlar
  • Kurumsal pazarlama kavramını ve yöntemlerini tanımlar
  • Yasal mevzuat bilgilerine ulaşma yollarını tanımlar ve bu bilgileri kullanır
Ders Tanımı Bu derste öğrencilere; yönetim kavramı; sağlık kavramı ve belirleyicileri; sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının sınıflandırılması; hastane yapısı ve organizasyonu, hastanelerde insan kaynakları, kalite yönetimi ve performans yönetimi; sağlık kurumlarında yönetsel ve klinik bilgi sistemleri hakkında temel bilgiler verilecektir. Ders programında aktarılan teorik bilgiler, sunum ve ödevler ile desteklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtımı Sağlık ve Sağlığın Belirleyicileri Sağlık Hizmetleri Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 15-33
2 Sağlık Kurumları ve İşlevleri Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Bakanlığı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 45-71
3 Sağlık Kurumları Yönetimine Giriş Hastane Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 101-117
4 Hastane Yönetim Kurulu Tıp Hizmetleri Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 139-179
5 Hastane Yöneticisi Hastanelerinin Organizasyon ve Yönetimi Üniversite Hastanelerinin Organizasyonu Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 179-233
6 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Süreci Sağlık Kurumlarında Stratejik Seçenekler Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 233-283
7 Kurumlar Arası İşbirliği Stratejileri Sağlık Kurumlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma Sağlık Kurumlarında Örnek Edinme Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa: 283-317
8 Ara Sınav
9 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa:349-371
10 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri Sağlık İnsan gücü planlaması Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa:371-409
11 Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri Sağlık Kurumlarında Klinik Bilgi Sistemleri Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa:433-467
12 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini Yönetimi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa:467-511
13 Sağlık Kurumlarında Kurumsal Pazarlama Yönetimi Tedarik ve Satın Almanın Stratejik Boyutu T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel koordinatörlüğü Hastane Yönetimi Eğitimi Referans Notları Sayfa: 56-68
14 Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması Sağlık Kurumlarında Verimlilik Yönetimi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Sayfa:539-579
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Ders Kitabı Kavuncubaşı, Ş ve Yıldırım, S. 2013. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. 3. Baskı. Siyasal Yayınları: Ankara Sağlık Kurumlarında Yönetim I-II, \nT.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü Hastane Yönetim Eğitimi Referans Notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Prof. Dr.Budak,Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay(2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı\\nGürüz, D. Özdemir Yaylacı , G.(2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir, 3. Baskı Akal.Z.(1998).İşletmelerde Performans Ölçüm ve denetimi, Ankara,3. Baskı T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü Hastane Yönetim Eğitimi Referans Notları T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Ders Notları Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları: 2013 Per-Yön Yayınları MPM Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
42
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
1
24
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest