TDS 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tıbbi Dökümantasyon II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TDS 102
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste; hastane arşivinin olusturulması ve düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılması; ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının, Türkiye’deki sağlık hizmet sunucularının tanınması; E-Devlet uygulamaları içinde sağlık sisteminin işlevinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeri ve öneminin kavranması; uygulamalarda planlı ve bilimsel araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Sağlık hizmet sunucularını, Sağlık Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama tebliği çerçevesinde tanımlayabilir.
  • • Uluslararası ve ulusal sağlık kuruluşlarını listeleyebilir.
  • • E-Devlet uygulamaları içinde sağlık sisteminin işlevini değerlendirebilir
  • • Uygulamalarda bilimsel araştırma yöntemlerinin nasıl kullanılacağını açıklar.
  • • Arşiv yerinin seçimini yapabilir.
  • • Hasta dosyalarını düzenleyebilir
  • • 10 parmak klavye kullanabilir
Ders Tanımı Bu ders; Sağlık hizmet sunucularının Sağlık Uygulama Tebliği ve yasal mevzuat çerçevesinde basamaklandırılması, uluslararası ve ulusal sağlık kuruluşları, E-Devlet uygulamaları ve sağlık hizmet uygulamalarının uygulamadaki yeri, Araştırma teknikleri ve türleri, tıbbi arşivin yeri ve önemi, özellikleri, tıbbi dökümanları tahrip eden faktörler ve 10 parmak F Klavye kullanımı konularını içermektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Arşiv ile ilgili mevzuat ve yasal dayanaklar, 10 parmak F klavye kullanımının genel esasları ve oturma düzeni, oturuş biçimi. Klavyede bulunan sıralar; aralık çubuğu, enter tuşu, Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s. 69-81
2 Sağlık hizmet sunucularının Sağlık Uygulama Tebliği ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre basamaklandırılması Klavye kullanımı ve sayı tuşlarının kullanımı Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 3.Bölüm 24 Mart 2013 tarih ve 28597 sy.Resmi Gazete Syf. 9 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Birinci Bölüm
3 Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları ile Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının yükümlülükleri, Klavye kullanımı ve sayı tuşlarının kullanımı Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Üçüncü Bölüm
4 E-Devlet uygulamaları içinde Sağlık hizmetleri ve kurumlarının yeri ve önemi, Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Onbirinci Bölüm
5 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Uygulama Tebliği uygulamalarının sağlık hizmetlerindeki yeri ve önemi,Türkiye’deki yapılanması, Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 s.119-123 24 Mart 2013 tarih ve 28597 sy.Resmi Gazete Syf. 9 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Birinci Bölüm
6 Araştırma teknikleri ve türleri, Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 Yirmiikinci Bölüm
7 Ara Sınav
8 Arşiv ile ilgili genel kavramlar ve özellikler, Arşivleme, arşiv malzemesi, ayıklama, imha Arşivistin görev ve sorumlulukları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 s.211-214 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm-
9 Sağlık Kurumlarında tibbi arşivler genel kavram ve tanımlar Tıbbi arşivle ilgili mevzuat Tıbbi arşiv ve bölümleri Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 s.182-184 Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 Dördüncü Bölüm
10 Arşiv yerinin düzenlenmesi ve fiziksel özellikler Arşiv ve arşiv malzemesinin saklanması ve korunması Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Yedinci Bölüm 06.11.2001 tarih 10588 sy.Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi Birinci-İkinci Bölüm
11 Hasta dosyalarinin tibbi arşive kabulü ve dosya tasnifi işlemleri Arşivde kullanilan dosya sistemleri ve indeksler Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 Yedinci Bölüm Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3 Dördüncü Bölüm
12 Arşiv malzemesinin imhasi Resmi mektupların yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Alt ve üst sıra tuşlarını kullanarak yazı çalışmaları Blok mektup yazımı Hız kontrolü ile yazı çalışmaları 18.10.2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm-Üçüncü Bölüm-Beşinci Bölüm Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969 s.211-213
13 Sağlık Bakanlığı veri toplama ve bildirim formları Veri toplama ve bildirim formlarının kullanımı Özel mektupların yazımı Dikte çalışmaları Hız kontrolü ile yazı çalışmaları Sağlık Bakanlığı Sağlık Enformasyon Genel Müdürlüğü Sağlık Enformasyon Projesi Sağlık Kayıtları ve Veri Toplama Formları Doldurma ve Denetleme Klavuzu s.1-55
14 Ara Sınav
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 FİNAL.

 

Ders Kitabı

Aysel Köksal, Dilaver Tengilimoğlu, Tıp Sekreterliği. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013 ISBN : 9789750223969   

Ataklı A., Kaplan A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN: 978-975-277-604-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
8
Final Sınavı
1
13
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

X
13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest