RTV 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygarlık Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 112
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Uygarlık Tarihi dersinin temel amacı, prehistorik çağlardan itibaren insanlık tarihindeki ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasi oluşumları ele almak, İlk Çağ uygarlıklarından örneklerle uygarlık tarihinin önemli gelişmelerini irdelemek ve öğrencilerin, karşılaştırmalı bir yaklaşımla modern dünyanın ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklerini anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tarihsel kavram ve terimleri tanımlayabilecektir.
  • Uygarlık tarihindeki ilk sosyo-ekonomik, kültürel, dinsel ve siyasi oluşum ve yapılanmaları, örneklendirerek tanımlayabilecektir.
  • İnsanlık tarihindeki önemli olgu ve gelişmeleri nedensellik ilişkisi içinde ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir.
  • Tarihi yazılı kaynaklardaki verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • Modern dünyanın dinamiklerini, tarihteki ilk örnekleriyle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
Tanımı Ders prehistorik dönemlerden Ortaçağ’ın başlangıcına kadar olan dönemi ele almaktadır. Bu süreç içinde uygarlık tarihine damgasını vurmuş, ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve dinsel oluşumları ve bu alanlardaki temel gelişmeleri içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve ders programının tartışılması
2 Uygarlık, Medeniyet ve Kültür kavramlarının aktarılması Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
3 Uygarlık ve Barbarlığı anlamak Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
4 Tarih öncesi çağlar (Paleolitik ve Neolitik dönemde yerleşik düzen ve iletişim kavramlarının aktarılması) Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
5 Mezopotamya’da yaşamış uygarlıklar ve iletişim süreçleri Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
6 Mısır Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
7 Anadolu Uygarlıkları ve İletişim Süreçleri Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
8 Ara Sınav
9 Yunan Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
10 Antik Yunanda Mitoloji ve Helenistik dönem Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
11 Roma Uygarlığı Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
12 Erken Ortaçağ ve Hristiyanlığın Doğuşu Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
13 Bizans Uygarlığı - Öğrenci sunumları Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı

Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul. ISBN: 9786054183623

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
6
Final / Sözlü Sınav
1
8
    Toplam
84

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest