MYO 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Büro Yönetimi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MYO 202
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersi amacı; öğrencilere, bürolarda insan kaynakları yönetiminde; iş analizi, görev tanımları, eleman seçme, performans değerlendirme fonksiyonları ile kuşaklararası yönetim konularında temel bilgiler,\\nGenel iletişim ve bürolarda iletişim konularında bilgi ve beceriler,\\nBürolarda çatışma, stres ve zaman yönetimi konularında temel bilgiler,\\nevrak yönetimi, dosyalama-arşivleme hizmetleri ve bürolarda iş ve meslek etiği konularında kuramsal bilgi ve güncel uygulamalar kazandırmaya çalışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bürolarda form yönetimini ve dosyalama tekniklerini tanımlayabili,
  • Bürolarda form yönetimini ve dosyalama tekniklerini tanımlayabilir
  • Gerekli iş ve görev tanımlarını yapabilir,
  • • Çalışacağı ortamda stres yaratan durumları analiz edebilir ve bu durumlarla baş etmek için ilgili teknikleri kullanabilir,
  • Çalışacağı ortamda stres yaratan durumları analiz edebilir ve bu durumlarla baş etmek için ilgili teknikleri kullanabilir,
  • • Çatışma ortamında çatışma ile ilgili sorunu tanımlayabilir ve ilgili teknikleri kullanarak sorunu çözebilir,
  • Çatışma ortamında çatışma ile ilgili sorunu tanımlayabilir ve ilgili teknikleri kullanarak sorunu çözebilir,
  • • Büro yönetimi ile ilgili etik sorunları tanımlayabilir ve etik çözümler oluşturabilir,
  • Büro yönetimi ile ilgili etik sorunları tanımlayabilir ve etik çözümler oluşturabilir,
  • Büro yönetiminde zaman planlaması yapabilir.
Tanımı Ders kapsamında; İş analizi, görev tanımları ve performans değerlendirme konuları detaylı aktarılacaktır. \\Evrak yönetimi, dosyalama ve arşivleme konularında güncel kuramsal ve uygulama bilgileri anlatılacaktır.\\Büroları ve Büro İşlerinin organizasyonu, stres, çatışma ve zaman yönetimi ve bürolarda iş ve meslek etiği konuları ele alınacaktır. Konuların teorik alt yapısı uygun sınıf içi aktiviteler, tartışmalar ve öğrenci sunumları ile desteklenerek öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmesine yardımcı olunacaktır.\\n

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bürolarda İş analizi ve İş Değerlendirmesi/Sınıf İçi Uygulama: İş analizinde kullanılan anket yöntemini uygulamak Çağdaş Büro Yönetimi/ Sayfa: 67-80
2 Bürolarda İş Analizi ve işlerinin değerlemesi//ÖDEV:Bir iş ile ilgili belirlenen pozisyon için en az 3 kişiye uygulanacak anket yönetemi ile iş analizi yapmak; iş tanımı ve iş değerlendirmesi yapmak ve bu pozisyon için uygun elemanın yetkinliklerini belirlemek //Proje: Tıbbi Sekreterin El Kitabı Çağdaş Büro Yönetimi: 82-107
3 Bürolarda Performans Değerlendirmesi / Sınıf içi uygulama: Bürolarda Performans Değerlendirme Araçlarının kullanılması Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa:275-286
4 Büroları ve Büro İşlerinin organizasyonu Çağdaş Büro Yönetimi/Sayfa: 109-1127
5 Bürolarda Çatışma Yönetimi İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Sayfa:253-267
6 Bürolarda Çatışma Yönetimi Sınıf içi uygulama: Rol Yapma Tekniği ile Bürolarda çatışma yönetiminin gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sayfa:267-273
7 Ara Sınav
8 Çalışma Ortamında Zaman Yönetimi Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 289-301
9 Çalışma Ortamında Stres Yönetimi Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 319-328
10 Bürolarda Form Yönetimi Sınıf İçi Uygulama: Örnek Olay Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sayfa: 307-333
11 Bürolarda İş ve Meslek Etiği Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 305-316
12 Bürolarda Dosyalama İşlemleri Çağdaş Büro Yönetimi Sayfa: 331-353
13 Proje Sunumu: Tıbbi Sekreterin El Kitabı bölümlerinin içerik, imla kuralları ve kaynakça konularında son şeklinin verildiği bilgileri içeren power point dosyalarının sunumu
14 Genel Değerlendirme
15 Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Tengilimoğlu, D. ve Tutar, H.(2009). Çağdaş Büro Yönetimi, Ankara, 3. Baskı //Tutar, H. ve Altınöz, M.(2013), Ankara, 8.Baskı

Diğer Kaynaklar Prof. Dr.Budak, Gönül ve Prof. Dr. Budak, Gülay (2004). İşletme Yönetimi, İzmir, 4. Baskı Prof. Dr. Ertürk, M.(2012). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 6. Baskı Tınar, M. Y.(1996). Çalışma psikolojisi, İzmir, 1. Baskı Güçlü, N.(2001). Stres Yönetimi, G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Degisi, Cilt: 21, Sayı:1 Güçlü, N.(2001) .Zaman Yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Açık Dergi Sistemi, sayı:25 MPM Yayınları TÜBİTAK, (2013). 11. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (4-6 Ekim 2012) Bildiri Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Tıp ve Sağlık Mevzuatı Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek X
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest