HUK 231 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 231
Güz/Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve bu kapsamda sağlık sigortası ile ilgili genel bir anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal güvenlik kavramı ve hakkını tanımlar,
  • Sosyal güvenlik sistemleri ve tarihsel gelişimleri ile Türk sosyal güvenlik sistemini açıklar,
  • Sosyal sigortalar, sağlık hakkını açıklar,
  • Sağlık sistemlerini karşılaştırır.
  • Genel sağlık sigortası ve uygulamalarını tanımlar.
Ders Tanımı Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenlik hakkı, sosyal güvenlik sistemleri, sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi, Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi, Sosyal sigorta kavramı ve türleri, genel olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sağlık hakkı, sağlık sistemleri, sağlık sigortası türleri ve Genel Sağlık Sigortası, genel sağlık sigortası kapsam ve uygulama esasları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal haklar ve sosyal güvenlik hakkı Derse gelmeden kavramlarla ilgili öğrencinin değişik kaynaklardan okuması beklenmektedir.
2 Sosyal güvenlik sistemleri ve tarihsel gelişimi Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
3 Uluslararası hukukta ve Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenlik Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
4 Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ve tarihsel gelişimi Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
5 Türkiye’de sosyal güvenliğin hukuksal kaynakları Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
6 Sosyal sigorta kavramı ve türleri Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
7 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu genel çerçevesi Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
8 Ara Sınav
9 Sağlık hakkı ve sağlık sistemleri Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
10 Sağlık sigortası türleri, Hastalık sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
11 Genel sağlık sigortası kişi olarak kapsamı Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
12 Genel sağlık sigortası uygulama esasları Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
13 Genel sağlık sigortası uygulama esasları kapsamındaki hizmet ve yardımlar Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
14 Sağlık yardımı koşulları; prim ve süreler Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
15 Sağlık hizmetlerinin sunumu, bedelleri ve katılım payı Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları ve kaynaklar
16 Final

 

Ders Kitabı Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu. Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınevi.2012\nAli Nazım Sözer.Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Y. 2013.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
15
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest