HUK 134 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 134
Bahar
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hukukunun temel kaynakları ve mevzuatı ile yüksek yargı organlarının sağlık hizmetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda verdikleri kararlar konusunda genel bir anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hukukunun temel ilkelerini uygulayabilecek,
  • Sağlık hukuku alanında sağlık kurumu, doktorlar, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını tanımlayabilecek,
  • Sağlık hukuku ile ilgili hukuki konuları kavrayabilecek ve tartışabileceklerdir.
Tanımı Sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumlar, sağlık çalışanları ve hasta hak ve sorumlulukları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
2 Temel Kavramlar ve Kurumlar ve düzenlemeler Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
3 Sağlık çalışanları ve hasta hakları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
4 Sağlık çalışanları ve hasta hakları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
5 Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
6 Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
7 Ara Sınav
8 Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
9 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Cezaî Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
10 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Cezaî Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
11 Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
12 Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
13 Organ ve Doku Nakli ile İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
14 Organ ve Doku Nakli ile İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
15 İlaç Hukuku Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
Diğer Kaynaklar Petek, H. 2013, , Sağlık Hukuku,Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak X
2 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili araç gereçleri ve teknolojileri kullanmak ve bakımını yaparak sürdürmek X
3 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak X
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında gereksinimleri yaratıcı düşünce geliştirerek karşılamak X
5 Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, açık, yazılı ve sözlü iletişim kurmak X
6 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk almak X
7 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri yorumlamak ve değerlendirmek X
8 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramak; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenilemek X
9 Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate almak X
10 İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilmek ve bunların gereklerini yerine getirmek X
11 İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
12 Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante etmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest