HUK 134 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sağlık Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 134
Bahar
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık hukukunun temel kaynakları ve mevzuatı ile yüksek yargı organlarının sağlık hizmetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda verdikleri kararlar konusunda genel bir anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık hukukunun temel ilkelerini uygulayabilecek,
  • Sağlık hukuku alanında sağlık kurumu, doktorlar, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarının hak ve sorumluluklarını tanımlayabilecek,
  • Sağlık hukuku ile ilgili hukuki konuları kavrayabilecek ve tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Sağlık hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumlar, sağlık çalışanları ve hasta hak ve sorumlulukları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
2 Temel Kavramlar ve Kurumlar ve düzenlemeler Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
3 Sağlık çalışanları ve hasta hakları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
4 Sağlık çalışanları ve hasta hakları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
5 Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
6 Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
7 Ara Sınav
8 Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
9 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Cezaî Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
10 Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Cezaî Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
11 Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
12 Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Sorumluluğu Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
13 Organ ve Doku Nakli ile İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
14 Organ ve Doku Nakli ile İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
15 İlaç Hukuku Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dersin hocası tarafından verilen ders notları ve kaynaklar
Önerilen Okumalar/Materyaller Petek, H. 2013, , Sağlık Hukuku,Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
18
    Toplam
95

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır.

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Hastaya ait bilgiyi tıbbi terminolojiyi etkili ve etkin kullanarak dokümante eder

13

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki hizmetlerin işleyişine yönelik gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest